Na osnovu člana 24. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014, 13/2017 – Odluka US, 113/2017 i 95/2019) i člana 32. stava 1. tačke 11. Statuta Pravnog fakulteta Univerzitet UNION u Beogradu, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union, dana 15.05.2020. godine, donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta