Na osnovu člana 34.  1. st. t 19. Statauta Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu (u daljem tesktu: Statut), a u vezi sa članom 110. Statuta, Nastavno-naučno veće , na sednici održanoj 13.05.2020. godine doneleo je Pravilnik o naučnoistraživačkkoj delatnosti.

Pravilnik o naučnoistraživačkoj delatnosti