Poštovane/i,

Obaveštavamo Vas da je planirano obavljanje prakse u Službi pravnih poslova NLB Banke a.d. Beograd, u trajanju ukupno od 4 meseci, za dva studenta, u periodu od 01 septembra do 31. decembra 2016 godine, u trajanju od 8 sati dnevno pet dana nedeljno, subota i nedelja neradni dani. Postoji mogućnost da u okviru navedenog perioda studenti obave praksu u kraćem trajanju u zavisnosti od njihovih obaveza ali ne kraće od jednog meseca.

Studenti će imati priliku da steknu i razviju sledeće kompetencije: tačnost, preciznost, samoinicijativa, analitičke sposobnosti, odgovornosti, kooperativnost i rad u timu i etičnost. Navedene kompetencije studenti mogu da steknu kroz obavljanje poslova Saradnik za pravnu podršku što obuhvata sledeće poslove, i to:

-Izrada pravnih mišljenja o mogućnostima zasnivanja zaloga na pokretnim i nepokretnim stvarima u svim segmentima poslovanja Banke (fizička lica, mikro biznis, srednja i velika preduzeća),

-Izrada hipotekarne dokumentacije za uspostavljanje založnih prava na pokretnim stvarima i nepokretnostima (ugovor, založna izjava, zahtev za upis založnog prava nadležnom registru, brisovnica i dr.)

-Identifikuje i analizira statusnu dokumentaciju klijenata Banke-pravnih lica ili u svojstvu založnih dužnika (akt o osnivanju/statut, izvod iz registra privrednih društava, odluka nadležnog organa konkretnog pravnog lica, lice ovlašćeno za zastupanje i dr.) vezano za realizaciju standardizovanih i novih proizvoda Banke

-Vodi upravne postupke i komunicira sa nadležnim organima u cilju realizacije uspostavljanja založnih prava na pokretnim i nepokretnim stvarima

-Informiše neposredno pretpostavljenog o eventualnim problemima u operativnom radu i ustanovljenja obezbeđenja Banke po odobrenim plasmanima i druge slične poslove.

Predmetna praksa će omogućiti studentima da sagledaju poslove pravnika u Banci i direktno se upoznaju sa bankarskim poslovanjem kao i pozitivno pravnim propisima koji ovu oblast regulišu.

Svi zainteresovani mogu da dostave svoje biografije na e-mail: HRinfo@nlb.rs,

S poštovanjem,

Služba za ljudske resurse

NLB Banke a.d. Beograd