Konusltacije kod profesora Mihaila Babina planirane za 20.11.2019. godine neće se održati. Studentkinje i studenti profesora mogu kontaktirati putem email-a mihailo.babin@pravnifakultet.rs