KOPAONIČKA ŠKOLA PRIRODNOG PRAVA – SLOBODAN PEROVIĆ
K O N K U R S

Za prijem i objavljivanje referata povodom 33. Susreta učesnika Kopaoničke škole


KOPAONIČKA ŠKOLA PRIRODNOG PRAVA – SLOBODAN PEROVIĆ 33. godina obaveštava pravničku i drugu naučnu i stručnu javnost da raspisuje

K O N K U R S

Za prijem i objavljivanje referata povodom 33. Susreta učesnika Kopaoničke škole koji će se održati od 13. do 17. decembra 2020. godine pod stalnim naslovom «Pravda i pravo – Posvećeno osnivaču Kopaoničke škole prirodnog prava akademiku prof. dr Slobodanu Peroviću».
Opšta tema ovogodišnjeg skupa je
UNIFIKACIJA PRAVA I PRAVNA SIGURNOST

U okviru opšte teme sami kandidati, šodno Heksagonu Kopaoničke škole prirodnog prava, biraju niže navedene oblasti u kojima mogu konkurisati, označavajući temu po slobodnom izboru. Tako izabrana tema se obrađuje ili sa stanovišta jedne ili više pravnih disciplina.

Prioritet u prihvatanju referata za objavljivanje imaju autori koji su prethodnih godina izlagali svoje radove na susretima Kopaoničke škole. Odluku o prijemu i objavljivanju radova donosi Uređivački odbor Kopaoničke škole.

Radovi koji ispunjavaju predviđene naučne standarde objavljuju se u odgovarajućoj naučnoj publikaciji, a broj objavljenih radova se određuje u zavisnosti od finansijskih mogućnosti.

Uslovi neophodni za uzimanje rada u razmatranje od strane Uređivačkog odbora predviđeni su Uputstvom za autore priloženim uz ovaj Konkurs.

U prijavi koja se podnosi uz rad moraju biti naznačeni ime i prezime autora, zvanje i zanimanje, potpuna adresa, kontakt telefon i e-mail adresa.

Krajnji rok za podnošenje rada je 25. septembar 2020. godine. Sa posebnom zahvalnošću primaju se radovi predati i pre krajnjeg roka.
Rad se dostavlja u elektronskoj formi na elektronsku adresu Kopaoničke škole prirodnog prava: office@kopaonickaskola.rs a prijem rada se može proveriti i kontaktom na elektronsku adresu: jperovic@beotel.rs.

Oblasti u kojima se može konkurisati čine tradicionalni Heksagon Kopaoničke škole:

  1. Pravo na život (život, zdravlje, ekologija,sport).
  2. Pravo na slobodu (sloboda misli i izražavanja, sloboda ličnosti, sloboda kretanja, sloboda veroispovesti, krivično-pravna i procesna zaštita ličnosti, upravno-pravna zaštita slobode ).
  3. Pravo na imovinu (kodifikacije, svojina i druga stvarna prava, svojina i nasleđe, ugovor i odgovornost za štetu, porezi, privredna društva, osiguranje, međunarodne poslovne transakcije, arbitraža, banke i bankarski poslovi, radni odnosi).
  4. Pravo na intelektualnu tvorevinu (autorsko pravo, pravo industrijske svojine, pravo učestvovanja u kulturnom životu).
  5. Pravo na pravdu (opšta značenja, sud u koneksitetu pravde, nezavisnost sudstva, sudska praksa i uloga suda, međunarodni odnosi i pravda, pravo Evropske unije).
  6. Pravo na pravnu državu (teorija pravne države, vladavina i nevladavina prava u praksi, ustavno sudstvo)

Konkurs