Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i Kompanija Paragraf, na osnovu, Protokola o saradnji, u okviru nastave predmeta Pravna informatika za studente Pravnog fakulteta organizuju

 Besplatni kurs za rad sa elektronskom pravnom bazom Paragraf Lex

Svi polaznici koji uspešno završe kurs dobijaju Sertifikat o osposobljenosti za osnovni nivo korišćenja elektronske pravne baze Paragraf Lex.
Obuke u trajanju od 7 radnih dana će se odvijati svakog radnog dana od 13,00 – 14,30h u kompjuterskoj učionici na Pravnom fakultetu tokom čitave školske godine.

Broj mesta je ograničen.

Posebne pogodnosti Sertifikata:

  • Sertifikat će se vrednovati kao veština(dodatna aktivnost) studenta u toku studija i upisuje se u Dodatak diplomi(Diploma supplement) u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom
  • Posebno vrednovanje sertifikata prilikom polaganja ispita iz predmeta Pravna informatika
  • Dragocena pomoć prilikom spremanja ispita iz svih pozitivno-pravnih predmeta i kod pripreme pravosudnog ispita
  • Povećane šanse pri zapošljavanju

Dodatne informacije na internet adresi www.paragraf.rs

Prijavljivanje:

U prijavi obavezno navesti: ime i prezime, fakultet, broj indeksa, godinu studija (I, II III, IV, aps. ili dipl. prav.), kontakt telefon i e-mail adresu.

Miroslav Bojović: 063/379-734

e-mail: miroslav.bojovic@paragraf.rs

sistem administrator na Fakultetu lično ili na vesti@pravnifakultet.rs

Rok za prijavljivanje: do popune predviđenog broja polaznika.