Studenti III, IV godine, apsolventi zainteresovani za praksu kod advokata, javnog izvršitelja, javnog beležnika, u Gradskom javnom pravobranilaštvu ili u sudu (Prvom, Drugom, Trećem osnovnom, ili Višem sudu u Beogradu, u građanskom/krivičnom odeljenju ili u Prekršajnom sudu u Beogradu ) prijavu (koja sadrži: ime, prezime, broj indeksa, naznaku da li je položeno Krivično pravo (Opšti i/ili Posebni deo), GPP, KPP ili se ovi predmeti slušaju, naznaku željene prakse, kao i mesto prebivališta/boravišta (beogradsku opštinu) zbog rasporeda, dostavljaju prof. dr Slađani Jovanović (sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs) do 18. 3. 2019. godine.

Praksa traje deset radnih dana, od 25. 3. do 5. 4. 2019. godine; radno vreme se određuje u dogovoru sa mentorom, a na kraju uspešno obavljene prakse dobija se sertifikat (čiju kopiju dostavlja prof. dr S. Jovanović).