Studenti III, IV godine, apsolventi zainteresovani za praksu kod advokata, javnog izvršitelja, javnog beležnika, u Gradskom javnom pravobranilaštvu ili u Prekršajnom sudu u Beogradu, prijavu (koja sadrži: ime, prezime, broj indeksa, naznaku željene prakse, kao i mesto prebivališta/boravišta (beogradsku opštinu) zbog rasporeda, dostavljaju prof. dr Slađani Jovanović (sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs) do 13. 5. 2019. godine.

Praksa traje deset radnih dana; radno vreme se određuje u dogovoru sa mentorom, a na kraju uspešno obavljene prakse dobija se sertifikat (čiju kopiju treba dostaviti prof. dr S. Jovanović).