U skladu sa članom 102. stavom 9. i članom 105. stavom 5. Zakona o visokom obrazovanju, o pravu polaganja ispita u odnosu na semsetar u kojem se izvodi nastava za predmet za koji se vrši prijava,  dostavljamo vam sledeće

OBAVEŠTENJE ZA REDOVNE STUDENTE

U januarskom ispitnom roku  mogu se polagati ispiti iz svih predmeta odslušani u zimskom semestru kao i preneti ispiti iz predmeta koji su odslušani u letnjem semestru dok se ispiti iz dvosemestralnih predmeta u ovom roku ne mogu polagati.

U februarskom ispitnom roku mogu se polagati ispiti iz svih predmeta odslušani u zimskom semestru kao i preneti ispiti iz predmeta koji su odslušani u letnjem semestru dok se ispiti iz dvosemestralnih predmeta u ovom roku ne mogu polagati.

 U aprilskom ispitnom roku mogu se polagati samo ispiti iz predmeta koji se slušaju u zimskog semestru.

U junskom ispitnom roku mogu se polagati ispiti iz predmeta koji se slušaju u  zimskom i letnjem semestru kao i ispiti iz predmeta koji se slušaju u oba semestra.

U julskom ispitnom roku mogu se polagati ispiti iz predmeta koji se slušaju u  zimskom i letnjem semestru kao i ispiti iz predmeta koji se slušaju u oba semestra.

U septembarskom ispitnom roku mogu se polagati ispiti iz predmeta koji se slušaju u  zimskom i letnjem semestru kao i ispiti iz predmeta koji se slušaju u oba semestra.

U ispitnom roku septembar 2 mogu se polagati ispiti iz predmeta koji se slušaju u  zimskom i letnjem semestru kao i ispiti iz predmeta koji se slušaju u oba semestra.

NAKNADE ZA PRIJAVE ISPITA

Studenti koji su započeli studije na našem fakultetu ne plaćaju prijavu ispita.

Studenti koji su na naš fakultet prešli sa drugih fakulteta do 2018/2019 godine ne plaćaju prijavu ispita.

Studenti koji su na naš fakultet prešli sa drugih fakulteta od 2018/2019 godine plaćaju prijavu ispita iz predhodnih godina studija od 5 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate (npr. student koji je 2018/2019 godine prešao na treću godinu plaća naknadu za prijavu ispita preostalih za polaganje iz prve i druge godine dok za prijave ispita iz predmeta sa treće godine ne plaća naknadu).

Apsolventi koji su status apsolventa stekli na našem fakultetu  ne plaćaju  prijavu ispita.

Apsolventi koji su status apsolventa stekli na drugom pravnom fakultetu  uplaćaju naknadu za prijavu ispita od 5 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Studenti koji su na naš fakultet prešli u statusu obnove četvrte godine ispite iz prethodne tri godine plaćaju 5 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Studenti koji su zbog broja godina studija izgubili status apsolventa i prešli na status obnove četvrte godine ne plaćaju naknadu ukoliko su status apsolventa stekli na našem fakultetu.

Studenti koji su započeli studije na našem fakiltetu 2002 i 2003 plaćaju ispite koje polažu treći put.

Studenti koji imaju manje od tri ispita do kraja fakulteta ispite plaćaju 40 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Prijava ispita nakon isteka roka za prijavu, a pre početka ispitnog roka plaća se 10 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Naknadna prijava i promena termina može se izvršiti u roku od pet dana od objavljivanja konačnog rasporeda.

Prijava ispita u ispitnom roku (nakon objavljivanja rasporeda) plaća se 20 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Promena ispitivača plaća se 20 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Promena termina ispita plaća 20 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Overa semestra nakon isteka roka plaća 20 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

KO IMA PRAVO PRIJAVE

Pravo da prijavi ispite ima student koji je izmirio dospele finansijske obaveze, upisao godinu i overio semestar.

Uprava Fakulteta