Polazeći od posvećenosti Pravnog fakulteta Univerziteta UNION u Beogradu  u izgradnji i očuvanju načela akademskih sloboda, jednakih mogućnosti za sve učesnike u procesu obrazovanja, zaštiti integriteta i ljudskog dostojanstva svakog lica, posebno člana 23. Ustava Republike Srbije(“Službeni glasnik RS”, br. 98/2006), na osnovu člana 192. stava 1. tačke 1. Zakona o radu („Službeni glasnik RS, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US), člana 3. i 5. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu („Službeni glasnik RS“, br. 36/2010) i člana 42. stava 1. tačke 19. Statuta Fakulteta, dekan Pravnog Fakulteta Univerziteta UNION u Beogradu doneo je Pravilnik o zaštiti od seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja koji je stupio na snagu 22.3.2019. godine.

Pravilnik o zaštiti od seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja