Svi studenti/kinje koji su položili kolokvijum održan 13. decembra 2018. godine, oslobođeni su prvog ispitnog pitanja na ispitu iz predmeta Porodično pravo (koje obuhvata pitanja pod br. 1-20 sa liste orijentacionih ispitnih pitanja dostupnih na Stranama predmeta i u fakultetskoj skriptarnici).