Poštovani studenti,

Kako je određeni broj studenata izvršio prijavu polaganja ispita iz dvosemestralnih predmeta za polaganje u januarskom i februarskom ispitnom roku 2018/19. godine, koji se u skladu sa  članom 102. stavom 9. i  članom 105. stavom 5. Zakona o visokom obrazovanju, ne mogu polagati pre junskog ispitnog roka, omogućava se studentima da izvrše ispravku prijave ispita i da u mesto  podnetih prijava ispita,  u periodu od 8.11. do 13.11.2018. godine, prijave ispite iz predmeta koji se slušaju u zimskom semestru u 2018/19. godini ili su odslušani  u  letnjem semestru 2017/18. godine sa godina studija koje prethode godini koju  studenti žele da upišu.

Studenti prve godine upisani 2018/19. godine prvi put imaju pravo polaganja u januarskom i februarskom ispitnom roku samo ispita iz predmeta iz  zimskog semestra pa će sve podnete prijave za polaganje ispite iz dvosemestralnih predmeta ili ispite iz letnjeg semestra biti poništene.

Prijave u navedenom periodu pošaljite na e-mail: marko.cenic@pravnifakultet.rs

Uprava Fakulteta