Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu
Godina II, br 1/2011, str.1-338
UDK 34           ISSN 2217-2815


SADRŽAJ

ČLANCI

Michael Martinek, Rudolf von Jhering (1818–1892) – Leben und Werk eines großen deutschen Juristen
 Jelena Volić-Hellbusch, Borbena demokratija i njena demokratska dilema
Violeta Beširević, Ko se boji federalne Evrope? Kritički osvrt na „Lisabonsku“ odluku Saveznog ustavnog suda Nemačke
Tatjana Papić, Pojam međunarodne organizacije iz Nacrta članova o odgovornosti međunarodnih organizacija Komisije UN za međunarodno pravo
Katarina Damnjanović, Nova prava putnika u komunitarnom železničkom pravu
Nevena Vučković-Šahović, Međunarodno usvojenje i Srbija

PRAVNE AKTUELNOSTI
Dejan Šuput, Novi Zakon o sportu
Zoran Ivošević, Privatizacija sportskih udruženja na „srpski način“
Mario Reljanović i Aleksandra K. Petrović, Šikanozno vršenje prava, diskriminacija i zlostavljanje na radu – zakonska regulativa i praksa

PRILOZI
Saopštenje za štampu Saveznog ustavnog suda Nemačke od 30. juna 2009. godine povodom ocene ustavnosti Ugovora iz Lisabona (prevele Aleksandra Čavoški i Jelena Babić)

PRIKAZI
Slađana Jovanović, Đorđe Ignjatović, Biljana Simeunović-Patić, Viktimologija, Pravni fakultet i Dosije studio, Beograd 2011, 160 str.
Dejan Milić, Dr Slaviša Orlović, Politikološki ogledi, Službeni glasnik, Beograd 2010, 375 str.

PRAVNA PRAKSA
Rešenje Ustavnog suda Srbije o pokretanju postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredaba Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama

STUDENTSKI RADOVI
Iva Grgić, Militantnost u demokratiji
Nenad Grujić, Područje primene i pravna priroda odgovornosti zbog Culpa in contrahendo
Tatjana Živković, Pojam inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite životne sredine

BIBLIOGRAFIJE
Pravna bibliografija – Srbija 2010, priredila Ljiljana Prljinčević