Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu
Godina II, br 1/2011, str.1-338
UDK 34     ISSN 2217-2815


SADRŽAJ

ČLANCI

Michael Martinek, Rudolf von Jhering (1818–1892) – Leben und Werk eines großen deutschen Juristen

Jelena Volić-Hellbusch, Borbena demokratija i njena demokratska dilema

Violeta Beširević, Ko se boji federalne Evrope? Kritički osvrt na „Lisabonsku“ odluku Saveznog ustavnog suda Nemačke

Tatjana Papić, Pojam međunarodne organizacije iz Nacrta članova o odgovornosti međunarodnih organizacija Komisije UN za međunarodno pravo

Katarina Damnjanović, Nova prava putnika u komunitarnom železničkom pravu

Nevena Vučković-Šahović, Međunarodno usvojenje i Srbija

 

PRAVNE AKTUELNOSTI

Dejan Šuput, Novi Zakon o sportu

Zoran Ivošević, Privatizacija sportskih udruženja na „srpski način“

Mario Reljanović i Aleksandra K. Petrović, Šikanozno vršenje prava, diskriminacija i zlostavljanje na radu – zakonska regulativa i praksa

 

PRILOZI

Saopštenje za štampu Saveznog ustavnog suda Nemačke od 30. juna 2009. godine povodom ocene ustavnosti Ugovora iz Lisabona (prevele Aleksandra Čavoški i Jelena Babić)

 

PRIKAZI

Slađana Jovanović, Đorđe Ignjatović, Biljana Simeunović-Patić, Viktimologija, Pravni fakultet i Dosije studio, Beograd 2011, 160 str.

Dejan Milić, Dr Slaviša Orlović, Politikološki ogledi, Službeni glasnik, Beograd 2010, 375 str.

 

PRAVNA PRAKSA

Rešenje Ustavnog suda Srbije o pokretanju postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredaba Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama

 

STUDENTSKI RADOVI

Iva Grgić, Militantnost u demokratiji

Nenad Grujić, Područje primene i pravna priroda odgovornosti zbog Culpa in contrahendo

Tatjana Živković, Pojam inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite životne sredine

 

BIBLIOGRAFIJE

Pravna bibliografija – Srbija 2010, priredila Ljiljana Prljinčević